Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia

Tryb kształcenia – studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil kształcenia – praktyczny

Czas trwania studiów – 6 semestrów

Sumaryczna liczba punktów konieczna do ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego – 180

Obszar kształcenia – sztuka

Dziedzina – sztuk plastycznych

Dyscyplina – sztuki projektowe

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – licencjat

Kwalifikacja pełna na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Ogólna charakterystyka

Architektura wnętrz to sztuka projektowania łącząca specjalistyczne umiejętności warsztatowe z wiedzą
z różnych dziedzin, (takich, jak np. budownictwo, ergonomia, materiały i technologie, prawo budowlane, historia sztuki), co pozwala kompetentnie kształtować najbliższe otoczenie człowieka. W procesie kształcenia szczególny nacisk położony jest na praktyczne aspekty wykorzystania zdobywanej wiedzy i nabywanych umiejętności, nie zapominając przy tym o rozwoju myślenia koncepcyjnego i twórczego potencjału studenta. Edukacja jest tu nakierowana na poznanie kolejnych etapów procesu kreacyjnego – od idei do realizacji – w odniesieniu do projektowania wnętrz w budynkach mieszkalnych i szeroko pojętej użyteczności publicznej, mebli i innych obiektów stanowiących wystrój czy wyposażenie wnętrz oraz obiektów
o charakterze wystawienniczym. Projektowanie jest tu ujęte jako integracja zagadnień użytkowych, technicznych
i estetycznych z uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi i społecznymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu racji ekonomicznych, w celu stworzenia zamierzonych komunikatów wizualnych.

Studia licencjackie na kierunku Architektura Wnętrz kształcą nowoczesnych specjalistów zdolnych do uczestnictwa
w kształtowaniu przestrzeni dla człowieka, przez działalność w zakresie:

 • projektowania nowych wnętrz o różnych funkcjach,
 • aranżacji i adaptacji wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu,
 • rekonstrukcji i modernizacji wnętrz o znamionach historycznych czy stylowych,
 • projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz,
 • projektowania obiektów wystawienniczych i przestrzeni o funkcjach ekspozycyjnych,
 • projektowania z wykorzystaniem zasad ergonomii i przy zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia,
 • indywidualnej pracy projektowej i współpracy w zespołach projektowych.

Program kształcenia ujęty jest w następujące moduły:

 • Moduł przedmiotów podstawowych (obejmujący m.in. zajęcia z rysunku, malarstwa,  rzeźby, historii sztuki, budownictwa czy geometrii wykreślnej)
 • Moduł przedmiotów kierunkowych (w ramach którego realizowane jest projektowanie wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej, mebli, wystaw czy komputerowe wspomaganie projektowania)
 • Moduł Praca dyplomowa
 • Moduł przedmiotów kształcenia ogólnego (obejmujący m.in. lektoraty czy przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, jak:  etyka, estetyka, socjologia, prawo czy podstawy przedsiębiorczości).

Wstęp na studia jest uwarunkowany posiadaniem przez kandydata świadectwa dojrzałości, a w przypadku cudzoziemców, także innego dokumentu potwierdzającego analogiczne kwalifikacje, a także pozytywnym rezultatem postępowania rekrutacyjnego.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w dniach od poniedziałku do piątku, na niestacjonarnych w soboty
i niedziele, zgodnie z organizacją danego roku akademickiego.

Dodatkowo, w przerwie wakacyjnej po II semestrze, studenci muszą odbyć indywidualną Praktykę inwentaryzacyjną
w wymiarze 160 godz. (jeden miesiąc), a także zobowiązani są do zrealizowania 320 godz. (dwa miesiące) indywidualnych praktyk zawodowych projektowych, po zaliczeniu IV semestru.

Na piątym i szóstym semestrze studiów student realizuje pod kierunkiem promotora pracę dyplomową. Jej temat jest formułowany indywidualnej przez studenta w porozumieniu z promotorem lub proponowany przez samego promotora. Realizacja pracy dyplomowej odbywa się zgodnie z przyjętym w Wyższej Szkole Humanistycznej Regulaminem dyplomowania, w przypadku kierunku Architektura wnętrz, także zgodnie z Aneksem do tego regulaminu.

Perspektywy pracy:

 • pracownie architektoniczne,
 • biura projektowe,
 • agencje reklamowe,
 • agencje designerskie,
 • działy projektowe firm meblowych,
 • podmioty realizujące projekty wystawiennicze i scenograficzne,
 • firmy budowlano-architektoniczne,
 • własna działalność gospodarcza.
 • AW program kształcenia obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018
 • AW plan studiów stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

(profil praktyczny – karty przedmiotów – wersja na rok akademicki 2017/2018) 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Kod

ECTS

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

01.

Rysunek I

AWPP01.I

2

02.

Rysunek II

AWPP01.II

2

03.

Rysunek III

AWPP01.III

2

04.

Rysunek IV

AWPP01.IV

2

05.

Malarstwo I

AWPP02.I

2

06.

Malarstwo II

AWPP02.II

2

07.

Rzeźba I

AWPP03.I

2

08.

Rzeźba II

AWPP03.II

2

09.

Malarstwo III

AWPP02.III

2

Rzeźba III

AWPP03.III

10.

Malarstwo IV

AWPP02.IV

2

Rzeźba IV

AWPP03.IV

11.

Malarstwo architektoniczne

AWPP05A

2

Rzeźba architektoniczna

AWPP05B

12.

Modelowanie

AWPP06A

1

Liternictwo_i_typografia

AWPP06B

13.

Podstawy_technik_graficznych

AWPP07A

2

Podstawy projektowania witraży

AWPP07B

14.

Historia_sztuki_I

AWPP09.I

4

15.

Historia_sztuki_II

AWPP09.II

3

16.

Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej

AWPP09.III

4

17.

Konserwacja i restauracja zabytków

AWPP10A

4

Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska 

AWPP10B

18.

Historia_wzornictwa

AWPP11

3

19.

Geometria wykreślna I

AWPP12.I

5

20.

Geometria wykreślna II

AWPP12.II

3

21.

Budownictwo_I

AWPP13.I

5

22.

Budownictwo_II

AWPP12.II

4

23.

Konstrukcje_budowlane_I

AWPP14.I

1

24.

Konstrukcje_budowlane_II

AWPP14.II

1

25.

Podstawy_projektowania

AWPP17

4

26.

Projektowanie_koncepcyjne_I

AWPP18.I

4

27.

Projektowanie_koncepcyjne_II

AWPP18.II

4

28.

Projektowanie_architektoniczne

AWPP19

5

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

29.

Projektowanie wnętrz mieszkalnych I

AWPK01.I

3

30.

Projektowanie wnętrz mieszkalnych II

AWPK01.II

4

31.

Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej I

AWPK02.I

3

32.

Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej II

AWPK02.II

4

33.

Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej III

AWPK02.III

3

34.

Projektowanie_mebla_I 

AWPK03.I

3

35.

Projektowanie_mebla_II 

AWPK03.II

4

36.

Projektowanie_mebla_III 

AWPK03.III

4

37.

Podstawy_projektowania_wystaw_I

AWPK04.I

3

38.

Podstawy_projektowania_wystaw_II

AWPK04.II

3

39.

Projektowanie wnętrz miejsca pracy I

AWPK05A.I

3

Projektowanie_elementów_wyposażenia_wnętrz_I

AWPK05B.I

40.

Projektowanie_wnetrz_miejsca_pracy_II

AWPK05A.II

3

Projektowanie_elementów_wyposażenia_wnętrz_II

AWPK05B.II

41.

Komputerowe_wspomaganie_projektowania_I

AWPK07.I

2

42.

Komputerowe_wspomaganie_projektowania_II

AWPK07.II

2

43.

Komputerowe_wspomaganie_projektowania_III

AWPK07.III

2

44.

Komputerowe_wspomaganie_projektowania_IV

AWPK07.III

2

45.

Projektowanie_przestrzeni_wirtualnej_I

AWPK08.I

2

46.

Projektowanie_przestrzeni_wirtualnej_II

AWPK08.II

2

47.

Instalacje_we_wnętrzu_architektonicznym

AWPK09A

2

Materialoznawstwo

AWPK09B

48.

Kolor_we_wnętrzu

AWPK10A

1

Zieleń_we_wnętrzu_architektonicznym

AWPK10B

49.

Praktyka_inwentaryzacyjna

AWPK11A

5

50.

Praktyka_projektowa 

AWPK11B

11

MODUŁ – PRACA DYPLOMOWA

51.

Seminarium_dyplomowe 

AWPK12

17

52.

Metodologia_opracowywania_prac_dyplomowych 

AWPK13

53.

Techniki_prezentacji 

AWPK14

Opracowanie i prezentacja pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

54.

I język obcy – Jęz. angielski I LUB Jęz. niemiecki I

AWPO01A.I

1

55.

I język obcy – Jęz. angielski II LUB Jęz. niemiecki II

AWPO01A.II

1

56.

I język obcy – Jęz. angielski III LUB Jęz. niemiecki III

AWPO01A.III

1

57.

I język obcy – Jęz. angielski IV LUB Jęz. niemiecki IV

AWPO01A.IV

1

58.

II język obcy do wyboru I

AWP001B.I

1

59.

II język obcy do wyboru II

AWP001B.II

1

60.

Prawo_w_pracy_projektanta

AWPO02

1

61.

Przedsiębiorczość_projektanta 

AWPO03

1

62.

Etyka

AWPO04A

2

Socjologia

AWPO04B

63.

Estetyka

AWPO05A

2

Filozofia

AWPO05B

64.

Wychowanie fizyczne

AWPO06

0

Wróć do poprzedniej strony