Grant Erasmusa ma charakter uzupełniający i ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania i zakwaterowania za granicą. Ufundowany jest ze środków UE. Studenci przebywając na stypendium Erasmus zachowują prawo do pobierania wszelkich innych przyznanych stypendiów, tj. stypendium naukowego, socjalnego, ministerialnego itp.

Wysokość 1-miesięcznego grantu jest zróżnicowana ze względu na kraj wyjazdu i określanay jest przez Agnecję Narodową Programu Erasmus+.

W roku akademickim 2014/2015 miesięczny grant Erasmusa+ wynosi:

  • 500 EUR- Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
  • 400 EUR-  Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
  • 300 EUR- Bułgaria, Estonia, FYROM (Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
  • Szwajcaria-stypendia rządu szwajcarskiego

Wysokość całkowitego grantu przyznawanego na dany wyjazd jest ściśle uzależniona od okresu trwania semestru wraz z sesją egzaminacyjną na uczelni zagranicznej. Często zdarza się więc, że studenci jadący do tego samego kraju otrzymują zróżnicowane stypendia, co spowodowane jest różnym okresem studiów na poszczególnych uczelniach.

Wróć do poprzedniej strony