Stypendia i zapomogi

Stypendia 2023/24

Termin składania wniosków mija 15.10.2023

Wsparcie dla studentów WSH

  Student może ubiegać się o pomoc w formie:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zapomogi

Student może się również ubiegać o:

 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendium może otrzymać student, który spełnia odpowiednie kryteria i złożył odpowiednie dokumenty.

Stypendia socjalne

(§ 9 regulaminu pomocy materialnej dla studentów WSH)

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej.

Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto
na jednego członka rodziny, za ostatni rok podatkowy poprzedzający rozpoczęcie roku
akademickiego.

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium
socjalne w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 1294,00 zł.

Stypendium socjalne przyznaje wydziałowa komisja stypendialna.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

(§ 11 regulaminu pomocy materialnej dla studentów WSH)

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, w stosunku, do którego zostało wydane orzeczenie o zaliczeniu do określonego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas określony, stypendium przyznaje się do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie.

Stypendium specjalne przyznaje wydziałowa komisja stypendialna.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

(§ 12 regulaminu pomocy materialnej dla studentów WSH)

  Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane z 3 tytułów:

 • za wysoką średnią ocen
 • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne
 • za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium jest przyznawane tylko z jednego tytułu.

  Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim:

 • był wpisany na semestry zimowy i letni,
 • zaliczył w terminie do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej wszystkie przedmioty określone programem studiów i nie posiada punktów deficytowych powstałych z jego winy,
 • uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 w każdym z semestrów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznaje rektor.

Od decyzji rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zapomogi

(§ 15 regulaminu pomocy materialnej dla studentów WSH)

Zapomogi przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna.

  Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej na skutek:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • choroby studenta lub jego najbliższej rodziny,
 • urodzenia dziecka,
 • śmierci najbliższych członków rodziny,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • innych nagłych okoliczności, które mają wpływ na jego sytuację materialną.

Składając podanie o zapomogę student ma obowiązek udokumentować okoliczności, które są podstawą składania podania, jeżeli tego nie zrobi podanie nie będzie rozpatrzone.

Wróć do poprzedniej strony