Zasady przygotowania językowego do wyjazdu na studia zagraniczne

Studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu LLP-Erasmus powinni znać język kraju docelowego (lub obowiązujący język wykładowy) w stopniu umożliwiającym uczestniczenie w zajęciach.

Uczelnia macierzysta umożliwia studentom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach Erasmusa nieodpłatne uczestniczenie w 20-godzinnym kursie przygotowawczym języka angielskiego lub niemieckiego, jeżeli jest on językiem wykładowym uczelni goszczącej. Celem kursu jest polepszenie znajomości języka specjalistycznego z danej dziedziny. Termin rozpoczęcia kursu ogłaszany będzie na stronach internetowych uczelni.

Kraje, w których mówi się językami rzadziej stosowanymi i nauczanymi, organizująw ramach Programu Erasmus intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC – Erasmus Intensive Language Courses). Polscy studenci mają prawo ubiegać się o miejsca na kursach EILC w następujących krajach: Belgia (Wspólnota Flamandzka), Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Stypendyści Erasmusa zainteresowani udziałem w kursie językowym zgłaszają swoje kandydatury za pośrednictwem koordynatora ds. współpracy międzynarodowej na uczelni macierzystej. Student wypełnia elektronicznie standardowy formularz zgłoszeniowy dostępny ze strony internetowej Narodowej Agencji LLP – Erasmus: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/8/ i przesyła go pocztą elektroniczną do koordynatora Erasmusa. Uczelnia wypełnia część końcową formularza, w której zatwierdza zgłoszenie studenta oraz podaje dane kontaktowe koordynatora/osoby kontaktowej ds. Erasmusa. Formularz musi zostać przesłany mailem przez koordynatora uczelnianego lub biuro Erasmusa bezpośrednio do instytucji organizującej kurs albo, w przypadku niektórych krajów, do Agencji Narodowej Programu Erasmus. Terminy zgłaszania wniosków o udział w kursie podane będą na stronie internetowej uczelni macierzystej. Szczegółowe informacje o kursach językowych Erasmusa dostępne na stronie internetowej Narodowej Agencji LLP – Erasmus: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/8/.. Wykaz ośrodków organizujących kursy intensywne dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/general_en.html. Grant otrzymany przez studenta w ramach Erasmusa jest przeznaczony na pokryciedodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej, w tym kosztów przygotowania językowego.

Przed wyjazdem do uczelni goszczącej, uczelnia macierzysta sprawdza stopień znajomości języka wykładowego uczelni goszczącej w jeden z następujących sposobów:

  • nieodpłatny (jednorazowy) test sprawdzający znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, jeżeli jest on językiem wykładowym uczelni goszczącej,
  • lub

  • przedłożenie koordynatorowi ds. współpracy międzynarodowej na uczelni macierzystej stosownego dokumentu instytucji zewnętrznej potwierdzającego znajomość języka wykładowego uczelni goszczącej.
Wróć do poprzedniej strony