Kwestura – informacje bieżące

Stypendia Rektora

Lista na rok 2018/19 - lista

Stypendia socjalne i zapomogi 2018/19

Prosimy o jak najszybsze podpisanie decyzji w dziekanacie. Lista stypendiów

Wypłata stypendiów

Wypłata stypendiów na konta studentów za dany miesiąc, uzależniona jest od wpływu dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

FV za czesne

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za dokonywanie opłat z tyt. czesnego. W tym celu należy złożyć podanie w dziale kwestury, z zaznaczeniem dokładnych danych: dane na kogo ma być ona wystawiona, za jakiego studenta i za jaki okres.

Skreślenie z listy studentów

Zgodnie z Regulaminem Studiów WSH we Wrocławiu § 47 pkt 1, Student, rezygnujący z nauki, jest zobowiązany złożyć oświadczenie o rezygnacji, w formie pisemnej, na obowiązującym w Uczelni druku. Umowa o naukę nie ulega rozwiązaniu w przypadku rezygnacji ustnej bądź telefonicznej, zgłoszonej zarówno przez Studenta jak i osobę trzecią. Zgodnie z §4, pkt. 2 umowy zawartej pomiędzy studentem a uczelnią, w przypadku, gdy student nie złoży pisemnej rezygnacji ze studiów na 30 dni przed końcem semestru, umowa przedłuża się automatycznie na następny semestr. Wpłacone czesne nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadków opisanych w §9 pkt. 3 i 4 regulaminu finansowego uczelni.

Urlop dziekański

Student nie opłaca rat czesnego za okres przyznanego urlopu, natomiast zobowiązany jest do uiszczania opłat za czesne, do dnia jego przyznania przez dziakana.

stypendialnej
Wróć do poprzedniej strony