Zasady finansowania wyjazdów studentów i pracowników Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu wyjeżdzających na studia (SMS), praktyki (SMP), w celu prowadzenia zajęć (STA) i odbywania szkoleń (STT) w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014.

1. Wyjazdy studentów na studia:

(Tabela nr 1)

GRUPA KRAJÓW DOCELOWYCH

KWOTA MIESIĘCZNEGO STYPENDIUM SMS

Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka, Brytania

600 Euro

Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy

400 Euro

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry

300 Euro

2. Wyjazdy studentów na praktyki:

(Tabela nr 2)

GRUPA KRAJÓW DOCELOWYCH

KWOTA MIESIĘCZNEGO STYPENDIUM SMP

Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka, Brytania

480 Euro

Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy

400 Euro

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry

350 Euro


A. Główne zasady finansowania wyjazdów studentów WSH na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus:

1. Kwota stypendium i maksymalna długość trwania wyjazdu uzależnione są od środków przyznanych na dany rok akademicki Uczelni przez Narodową Agencję Programu Erasmus.

2. Ostateczna kwota stypendium wypłaconego każdemu studentowi uczelni musi być uzasadniona długością pobytu w instytucji przyjmującej.

3. Pobyt studenta w instytucji partnerskiej (w uczelni – wyjazd na studia lubprzedsiębiorstwie – wyjazd na praktykę) nie może być krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe lub najkrótszy pełen cykl kształcenia (np. trymestr) stosowany w instytucji przyjmującej i nie może być dłuższy niż 1, ten sam, rok akademicki.

4. Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania/praktyki i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego. Łączny pobyt studenta w kraju docelowym nie może przekroczyć 12 miesięcy Z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego oraz sesji egzaminacyjnych).

5. Stypendium może być wypłacone stypendyście gotówką, w Kwesturze Uczelni, lub przelewem bankowym na konto (EURO), nie później niż 7 dni przed planowaną datą wyjazdu. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia.

6. Przyznawane stypendium ma charakter uzupełniający – przeznaczone jest na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą).

7. Końcowa kwota stypendium zostanie określona w następujących sposób: liczba miesięcy rzeczywistego czasu pobytu z dokładnością do 0,5 [0,25] miesiąca x miesięczna stawka. Uczelnia gwarantuje wypłatę stypendium na pierwotnie uzgodniony okres pobytu w uczelni partnerskiej.

8. W przypadku wyjazdów typu SM (student mobility) w oparciu o wytyczne zawarte w załączniku VI do umowy pomiędzy Uczelnią a Narodową Agencją (Przewodnik dla Beneficjenta), Uczelniaobliczy okres pobyt na stypendium typu SMS (studia) i SMP (praktyki) wg poniższych jednostek:
  • od 1 do 3 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0 miesiąca;
  • od 4 do 10 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,25 miesiąca; 
  • od 11 do 17 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,5 miesiąca; 
  • od 18 do 24 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,75 miesiąca; 
  • od 25 do 31 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 1 pełny miesiąc.

9. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych – zasady ubiegania o dodatkowe fundusze określa Narodowa Agencja Programu Erasmus.

10. W przypadku studentów wyjeżdżających do uczelni partnerskich, którym uczelnia partnerska w pełni lub w części pokrywa koszty ich utrzymania, Uczelnia może podjąć decyzję o obniżeniu stawek stypendium zamieszczonych w tabeli nr 1 (wyjazdy studentów na studia). Obniżona kwota miesięcznego stypendium nie może być niższa niż 200 EUR.

11. WSH może zezwolić na przedłużenie pierwotnie zaplanowanego okresu mobilności tylko i wyłącznie, jeżeli na przedłużony okres mobilności, w zależności od posiadanych środków, może wypłacać stypendium nie niższe niż 200 EUR za miesiąc. Okres mobilności może być przedłużony jedynie za zgodą Dziekana Wydziału oraz Uczelnianego Koordynatora Erasmus.

12. Podstawę do rozliczenia wyjazdu na stypendium w ramach Programu Erasmus stanowią następujące dokumenty:
  • potwierdzenie pobytu wydane przez instytucję przyjmującą określające rzeczywisty czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu na stypendium;
  • wykaz zaliczeń (Transcript of Records) potwierdzający zrealizowanie przez studenta uzgodnionego programu zajęć;
  • wypełniona przez studenta Ankieta Stypendysty Erasmusa.

13. Brak dostarczenia przez studenta powyższych dokumentów lub niewypełnienie Ankiety Stypendysty Erasmusa, mogą skutkowa żądaniem ze strony Uczelni zwrotu całości bądź części przyznanego stypendium.

14. W sytuacji, kiedy pobyt studenta na uczelni partnerskiej jest krótszy niż wcześniej wskazany, Uczelnia może zażądać zwrotu proporcjonalnej kwoty stypendium.

15. Uczelnia może zażądać od studenta zwrotu całości lub części stypendium w przypadku, gdy rażąco narusza on warunki umowy i zasady pobytu na stypendium (np. nie uczestniczy w zajęciach, nie przystępuje do zaliczeń itp.)

16. Wysokość zwrotu Uczelnia określa na podstawie wytycznych zawartych w aktualnym „Przewodniku dla Beneficjenta” stanowiącym integralną część umowy pomiędzy Uczelnią a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na podstawie której realizowane są działania zdecentralizowane w ramach Programu Erasmus.

17. W przypadku zaistnienia przyczyny niezależnej od Beneficjenta, określonej jako „siła wyższa” (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem), uczelnia może odstąpić od żądania zwrotu kwoty lub zmniejszyć jej wysokość. Przypadek taki wymaga potwierdzenia w formie pisemnej z Narodowej Agencji Programu LLP-Erasmus (dalej: Narodowa Agencja). Uczelnia bezzwłocznie poinformuje beneficjenta o decyzji podjętej przez Narodową Agencję.

B. Zasady finansowania nauczycieli akademickich WSH wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz pracowników uczelni w celach szkoleniowych (STT):

1. Kwota stypendium przysługująca nauczycielom akademickim obliczana jest na podstawie stawek zawartych wRozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.), według wzoru:

             Kwota stypendium = liczba dni pobytu na stypendium x (kwota diety + 70 EURO limitu na nocleg)

2. Otrzymane dofinansowanie z budżetu programu LLP-Erasmus (dalej: Erasmus) jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Końcowa kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus zostanie określona przez uczelnię na podstawie zaświadczenia z uczelni przyjmującej potwierdzającego czas pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, udokumentowanych kosztów podróży. Pobyt na stypendium jest określany z dokładnością do 1 dnia.

3. W uzasadnionych przypadkach kwota limitu na nocleg może ulec zwiększeniu, nie może jednak przekroczyć kwoty limitu ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

4. Stypendium jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem, pobytem i prowadzeniem zajęć w uczelni partnerskiej i może nie pokrywać pełnych kosztów związanych z podróżą i pobytem w uczelni partnerskiej. Wysokość stypendium nie może przekraczać kwot określonych w poniższej Tabeli nieprzekraczalnych stawek stypendium zawartej w załączniku VI do umowy pomiędzy Uczelnią a Narodową Agencją – Przewodnik dla Beneficjenta:

Kraj

5 dni

6 dni

Tydzień
(7 dni)

Dwa tygodnie

Dodatkowa kwota za każdy kolejny tydzień

Belgia BE

850

1.020

1.190

1.666

190

Bułgaria BG

550

660

770

1.078

123

Czechy CZ

750

900

1.050

1.470

168

Dania DK

1.150

1.380

1.610

2.254

258

Niemcy DE

800

960

1.120

1.568

179

Estonia EE

650

780

910

1.274

146

Grecja EL

800

960

1.120

1.568

179

Hiszpania ES

850

1.020

1.190

1.666

190

Francja FR

1.000

1.200

1.400

1.960

224

Irlandia IE

950

1.140

1.330

1.862

213

Włochy IT

950

1.140

1.330

1.862

213

Cypr CY

750

900

1.050

1.470

168

Łotwa LV

650

780

910

1.274

146

Litwa LT

650

780

910

1.274

146

Luxemburg LU

850

1.020

1.190

1.666

190

Węgry HU

700

840

980

1.372

157

Malta MT

700

840

980

1.372

157

Holandia NL

900

1.080

1.260

1.764

202

Austria AT

900

1.080

1.260

1.764

202

Polska PL

650

780

910

1.274

146

Portugalia PT

750

900

1.050

1.470

168

Rumunia RO

600

720

840

1.176

134

Słowenia SI

800

960

1.120

1.568

179

Słowacja SK

700

840

980

1.372

157

Finlandia FI

1.050

1.260

1.470

2.058

235

Szwecja SE

1.050

1.260

1.470

2.058

235

Wielka Brytania UK

1.150

1.380

1.610

2.254

258

 

5. Beneficjent zobowiązuje się, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności określonej jako „siła wyższa” (tj. sytuacja niezależna od Beneficjenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem), potwierdzonej w formie pisemnej przez uczelnianego koordynatora i zaakceptowanej przez Narodową Agencję Programu LLP-Erasmus (dalej: Narodowa Agencja), do:

  • zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium w przypadku niewypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy;
  • zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium w przypadku anulowania niniejszej umowy.

Wysokość ewentualnego zwrotu określa Uczelnia.

Wróć do poprzedniej strony