Program ERASMUS

Ustanowiony w 1987 roku „Erasmus” jest europejskim program wyjazdów stypendialnych dla studentów (the European Community Action Scheme for the Mobility of University Students), którego nazwa nawiązuje do imienia holenderskiego humanisty i teologa, Erazma z Rotterdamu (1466 – 1536).
Od roku 1995 do roku akademickiego 2006/2007 był on realizowany w ramach SOCRATESa – programu współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Od obecnego roku akademickiego Erasmus jest częścią kompleksowego programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, w którego skład wchodzą również programy sektorowe Comenius, Leonardo da Vinci i Grundtvig oraz Program Międzysektorowy i program Jean Monnet.

Nadrzędnym celem programu Erasmus jest propagowanie i wspieranie międzynarodowej mobilności studentów i nauczycieli akademickich oraz udziału europejskich uczelni we wspólnych, międzynarodowych projektach dotyczących kształcenia. Działania te mają służyć podnoszeniu jakości kształcenia w krajach uczestniczących w programie. Jednak ERASMUS realizuje nie tylko cele edukacyjne, ale również społeczno-kulturowe: uczy, zbliża ludzi, pomaga przełamywać uprzedzenia i stereotypy.

Polska uczestniczy w Erasmusie od 1998 roku. W roku akademickim 2006/07 brało w nim udział ponad 200 uczelni polskich. W latach 1998 – 2006 w programie wymiany uczestniczyło 42 311 studentów polskich. W latach 2000 – 2006 z możliwości wyjazdu na uczelnię zagraniczną skorzystało 6 442 nauczycieli akademickich w Polsce.

ERASMUS jest obecnie największym i najlepiej znanym wspólnotowym programem dla europejskich szkół wyższych. W programie uczestniczą: 27 kraje Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz kraj kandydujący Turcja.

Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską.
Pełny tekst Karty dostępny jest na stronie www.sokrates.org.plpobierz dokument.

Udział w programie studentów

Dlaczego warto jest brać udział w programie Erasmus?

Studenci, którzy skorzystają z oferty wyjazdu na uczelnię zagraniczną nie tylko zrealizują część studiów w zagranicznej uczelni i podniosą kompetencje językowe, ale również uzyskają możliwość nawiązania nowych znajomości i poznania innych kultur.

Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w programie?

W programie uczestniczyć mogą studenci naszej uczelni, którzy:
1. Ukończyli I rok studiów dziennych lub zaocznych.
2. Wyróżniają się ocenami z przedmiotów będących podstawą zaliczeń – średnia ocen min. 3,7 liczona jako średnia ocen z indeksu z okresu poprzedzającego rok akademicki, w którym następuje wyjazd, a ponadto średnia ocen z przedmiotów egzaminacyjnych nie niższa niż 3,7 w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym następuje wyjazd.
3. Znają język kraju docelowego lub język obowiązujący na uczelni jako język wykładowy. Znajomość angielskiego lub niemieckiego potwierdzana jest przed wyjazdem w formie testu sprawdzającego.

Czego mogę oczekiwać, jako student/ka ERASMUSA?

Podczas 1-semestralnego pobytu studenta na uczelni zagranicznej realizowany będzie program studiów uzgodniony przez naszą uczelnię z uczelnią partnerską w formie Porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement). Porozumienie określa program zajęć, w jakich ma uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Uczelnia macierzysta w pełni uzna oceny i punkty uzyskane przez studenta w uczelni zagranicznej w czasie odbytego tam okresu studiów.

W okresie pobierania nauki na uczelni zagranicznej studenci zwolnieni są z opłat czesnego na naszej uczelni, pod warunkiem zaliczenia przedmiotów i egzaminów uzgodnionych w Porozumieniu o programie zajęć.

Uczelnia partnerska nie będzie pobierać od studenta opłat za naukę w postaci czesnego, wpisowego, opłat egzaminacyjnych, opłat za korzystanie z laboratoriów i bibliotek.

W celu realizacji Programu student otrzymuje grant w postaci środków finansowych z Unii
Europejskiej, przeznaczony na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem
i pobytem na uczelni partnerskiej, tj. kosztów podróży, przygotowania językowego
i zwiększonych kosztów utrzymania za granicą. Prawa i obowiązki studenta wyjeżdżającego na stypendium w ramach programu ERASMUS określają: Karta Studenta Erasmusa,
dostępna na stronie www.erasmus.org.pl – (pobierz dokument) oraz umowa zawarta
między uczelnią a studentem.

Udział w programie nauczycieli akademickich

W ramach programu ERASMUS nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne na uczelni partnerskiej, brać udział w prowadzonych tam szkoleniach, seminariach, warsztatach, których celem jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji, wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, a także uczestniczyć w wizytach studyjnych.

Okres pobytu nauczyciela akademickiego na uczelni partnerskiej nie może przekroczyć 5 tygodni. W przypadku pobytu kilkudniowego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 5 godzin dydaktycznych.

W celu realizacji udziału w Programie nauczyciel akademicki otrzymuje grant, przeznaczony na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem, w tym na zwiększone koszty utrzymania. Prawa i obowiązki nauczyciela akademickiego wyjeżdżającego na stypendium w ramach programu ERASMUS określa umowa zawarta między uczelnią a nauczycielem akademickim.

Przygotowanie językowe

Jednym z kryteriów wyjazdu na uczelnię zagraniczną jest znajomość języka kraju docelowego lub obowiązującego na uczelni języka wykładowego. Znajomość języka potwierdzana jest przed wyjazdem w formie testu sprawdzającego.

Osoby zainteresowane wyjazdem uczestniczą zwykle w dodatkowych kursach językowych
organizowanych przez uczelnie macierzyste i/lub goszczące.

Kraje, w których mówi się językami rzadziej stosowanymi i nauczanymi, organizują w ramach Programu ERASMUS intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC – Erasmus Intensive Language Courses). Polscy studenci mają prawo ubiegać się o miejsca na kursach EILC w następujących krajach: Belgia (Wspólnota Flamandzka), Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Wykaz ośrodków organizujących kursy w poszczególnych krajach dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej: www.europa.eu.int oraz na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Socrates: www.socrates.org.pl

Wróć do poprzedniej strony