Zasady rekrutacji na studia za granicą w roku akademickim 2014/2015

 • Rusza rekrutacja na wyjazdy w roku 2014/2015. Nabór trwa do 31.03.2014

Rekrutacja na praktyki 2013/14 trwa! 

 • W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Lifelong Learning Programme-Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających Kartę Uczelni Erasmusa (EUC), z którymi uczelnia podpisała stosowne umowy, w ramach uzgodnionych w tych umowach miejsc, dziedzin studiów i poziomów zaawansowania studentów.
 • Nie mogą być kwalifikowani na studia w ramach Erasmusa (nawet bez stypendium) studenci, którzy studiowali już za granicą w ramach tego programu i /lub przebywają na urlopie dziekańskim.
 • Grant Erasmusa przeznaczony jest na pokrycie części dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.
 • Studenci sami pokrywają koszty ubezpieczenia za okres pobytu za granicą.
 • Pobyt studenta w celu zrealizowania części studiów musi być zakończony najpóźniej do 30 września 2014 roku.
 • Kwalifikowani są wyłącznie studenci posiadający obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw uczestniczących w programie LLP-Erasmus lub posiadający prawa równorzędne: prawo stałego pobytu lub status uchodźcy. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
 • Warunkiem wyjazdu jest ukończenie I roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
 • W okresie pobytu na uczelni zagranicznej indeks studenta przechowywany jest w dziekanacie macierzystej uczelni.
 • O wyjazd mogą starać się studenci, którzy wyrazili pisemną wolę udziału w wymianie poprzez pisemne zgłoszenie udziału w programie na formularzu aplikacyjnym i złożenie go u koordynatora ds. współpracy międzynarodowej. Dodatkowa rekrutacja studentów jest możliwa pod warunkiem niewykorzystania wszystkich miejsc w ramach stosownej umowy lub rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.
 • O grant mogą ubiegać się studenci, którzy w okresie dwóch ostatnich semestrów uzyskali średnią ocen ze studiów min. 3,7.
 • Studenci ubiegający się o udział w programie powinni posiadać znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego bądź rodzimego uczelni partnerskiej w stopniu umożliwiającym pobieranie tam nauki. Stopień znajomości języka będzie potwierdzany przed wyjazdem w formie testu sprawdzającego lub poprzez przedłożenie stosownego dokumentu instytucji zewnętrznej potwierdzającego znajomość języka.

Formularz zgłoszeniowy (.doc) – pobierz

Formularz zgłoszeniowy na praktykę – pobierz

Kontakt: ml@humanistyczna.pl

Wróć do poprzedniej strony