Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Wyjazdy studentów na praktykę może realizować tylko i wyłącznie uczelnia posiadająca ROZSZERZONĄ KARTĘ UCZELNI ERASMUSA.
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu złożyła wniosek o przyznanie tej karty na rok akademicki 2008/09.

    Student zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne:

  • być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium kraju uczestniczącego w programie,
  • być studentem co najmniej pierwszego roku studiów w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu,
  • wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie studiów,
  • nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.

Pobyt studenta na praktyce musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 lipca 2013 a 30 września 2014 roku. Pobyt studenta w instytucji przyjmującej w celu zrealizowania praktyki nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 4 miesiące.

Stypendium programu Erasmus przyznaje się w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia studenta. Studentowi nie można ponownie przyznać prawa do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus w latach 2009-2013.

W celu realizacji praktyk uczelnia macierzysta nawiązuje kontakt z przedsiębiorstwami z państw europejskich, z którymi podpisuje odpowiednie umowy. Uczelnia może skierować studenta na praktykę do zaproponowanego przez niego przedsiębiorstwa za granicą, jeżeli dane przedsiębiorstwo przyjmie studenta na praktykę na warunkach ustalonych przez uczelnią macierzystą w Porozumieniu o programie praktyk. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Akces udziału w praktyce w jednym z państw Unii Europejskiej zgłasza student pisemnie u koordynatora ds. współpracy międzynarodowej nie później niż do końca kwietnia roku akademickiego na następny rok akademicki.

Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd na praktykę w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy.

Uczelnia macierzysta, instytucja przyjmująca i student zakwalifikowany na praktykę powinni zapoznać się z Kartą Jakości Praktyki Erasmusa, standardowym dokumentem określającym zadania i obowiązki każdej ze stron w odniesieniu do organizacji praktyki studenckiej.

Stypendium otrzymane przez indywidualnego studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktyce (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą.

Praktyka zrealizowana w ramach programu Erasmus, zaliczona pozytywnie i potwierdzona pisemnie przez przedsiębiorstwo, w którym student ją odbywał, będzie równoznaczna z praktyką w kraju odbywaną w ramach normalnego programu studiów.

Każdy stypendysta Erasmusa otrzyma przed wyjazdem Porozumienie o programie praktyk, uzgodnione i podpisane przez uczelnię macierzystą i przedsiębiorstwo, w którym student będzie realizował praktykę i przez studenta.

Stypendysta Erasmusa zwolniony jest na czas odbywania praktyki z wnoszenia opłat czesnego za naukę w uczelni macierzystej.

Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie  kontynuowana w czasie pobytu studenta w instytucji przyjmującej.

Student powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) oraz posiadać  dokument uprawniający do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE.

Najpóźniej 2 tygodnie po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z praktyki oraz wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa.

Podstawą rozliczeń finansowych stypendystów Erasmusa są: podpisana trójstronna umowa (uczelnia macierzysta, przedsiębiorstwo przyjmujące na praktykę, student), uzgodniony i zrealizowany program praktyki, informacja o pobycie studenta na uczelni, przelewy grantu na rachunek studenta, sprawozdanie z praktyki i wypełniona Ankieta Stypendysty Erasmusa.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wydatki studentów, tj. biletów za przejazd, umowy najmu, rachunków za wyżywienie itp.

Wróć do poprzedniej strony