Architektura Wnętrz

Informacje bieżące

UWAGA!

Plany (aktualizacja: 27.03.2024)

ROK Studia stacjonarne: Studia niestacjonarne:
I pobierz pobierz
II pobierz pobierz
III pobierz pobierz
     
 

Ankieta dla I roku

Drodzy studenci I roku, prosimy o uzupełnienie ankiety – ANKIETA 

Uwaga! Studenci niepełnosprawni, którzy potrzebują przenośnego sprzętu do przetwarzania materiałów do wykorzystywania w trakcie zajęć dydaktycznych (np. dyktafon, lupa przenośna), mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na konkretny sprzęt. Uczelnia może go zakupić, a następnie Ci wypożyczyć, np. na okres trwania semestru.

WAŻNE! Jednostkowa wartość sprzętu nie może przekroczyć kwoty środka trwałego (tj. 3500 zl). Zapotrzebowanie należy wysłać na ml@humanistyczna.pl

Regulamin dyplomowania

Dostępny na stronie Regulaminy

UWAGA STUDENCI !

Od r. akad. 2012/2013 obowiązuje znowelizowany Regulamin studiów. Zwracamy uwagę na następujące zmiany : Student ma możliwość uzyskania zaliczenia  wykładu, ćwiczeń, laboratorium 
oraz składania egzaminów w terminie podstawowym, a w przypadku negatywnej oceny w jednym terminie poprawkowym. W uczelni stosuje się skalę ocen negatywnych:

 • niedostateczny – 2,0 – F,
 • brak zaliczenia – 2,0 – G

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej 2,0 – F, student ma prawo do terminu poprawkowego. W przypadku braku zaliczenia może jedynie ubiegać się o możliwość powtarzania przedmiotu. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych regulaminem zostaje skreślony z listy studentów. Jeżeli zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów i programem kształcenia, włącznie z seminarium dyplomowym, może wznowić studia na dzień egzaminu dyplomowego w terminie jednego roku od dnia skreślenia. Podanie o takie wznowienie składa się wraz z pracą dyplomową zgodnie z Regulaminem dyplomowania.

Praktyki zawodowe

Dokumenty potrzebne do odbycia praktyki:

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

Prosimy pamiętać:

 • Regulaminy i wnioski dotyczące procesu dyplomowania – zobacz
 • Student składa pracę dyplomową w dwóch egzemplarzach:
  • w twardej oprawie – drukowana jednostronnie,
  • bez oprawy – wersja archiwalna, zszyta naturalnym sznurkiem, dwustronnie drukowany, czcionką 12 pkt,
 • Wraz z pracą dyplomową student powinien złożyć:
  • Formę elektroniczną pracy na CD, skonwertowaną jako dokument PDF, przy opisywaniu płyt CD używać pisaków niezmywalnych;
  • Oryginał oceny pracy dyplomowej sporządzonej przez promotora;
 • Rozliczoną kartę obiegową dyplomanta.
 • Oświadczenie o autorstwie pracy dyplomowej.
 • Oświadczenie w sprawie udostępniania lub nie pracy dyplomowej.
 • Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
  • Student który nie złoży pracy dyplomowej w regulaminowym terminie tj. do 1marca, może złożyć pisemny wniosek (zaopiniowany przez promotora) do dziekana wydziału o przedłużenie terminu. Maksymalny termin przedłużenia to 31 maja. Za każdy miesiąc przedłużenia student wnosi opłatę zgodnie z zarządzeniem kanclerza.

Ww. dokumenty w komplecie należy przekazać do dziekanatu w teczce papierowej, opisanej w/g wzoru przedstawionego w załączniku do regulaminu dyplomowania.

Zgodnie z regulaminem studiów (§39 ust. 1 )

Ocena końcowa pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen promotora, recenzenta (recenzentów) i oceny wystawionej przez komisję egzaminu dyplomowego za prezentację pracy i jej obronę. Ocenę tę wpisuje do indeksu stosując skalę zawartą w §41 ust. 7.

Regulaminy

Wróć do poprzedniej strony