Deklaracja Polityki Erasmusa

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu została utworzona w 2002 roku. Wraz z rozwojem uczelni – poszerzeniem jej oferty edukacyjnej, przyjęciem nowych nauczycieli akademickich do grona nauczycielskiego, planowaną rozbudową i doposażeniem obiektu, które są naturalną konsekwencją ciągłego wzrostu liczby studentów, pojawiła się idea nawiązania współpracy z uczelniami zagranicznymi. Ma ona obejmować wymianę studentów i nauczycieli akademickich, a także służyć zainicjowaniu współpracy naukowej. Celem tych działań jest podniesienie jakości kształcenia, uczynienie go bardziej atrakcyjnym dla studentów oraz stworzenie kadrze nauczycielskiej nowych możliwości rozwoju, tak dydaktycznego, jak i naukowego.

Dla realizacji zamierzeń uczelnia stworzyła dział współpracy zagranicznej, zatrudniając w nim koordynatora ds. współpracy międzynarodowej. Po nawiązaniu kontaktu z uczelniami w Niemczech, Estonii, Rumunii, Bułgarii i Turcji możliwe jest przedstawienie studentom i nauczycielom akademickim szerokiej oferty wymiany. Oczekuje się, że zainicjowana współpraca stworzy podstawę dla uczestniczenia w sieciach tematycznych i organizacji wspólnych programów studiów z zajęciami prowadzonymi w dwóch językach. Byłby to kolejny krok na drodze do osiągnięcia kolejnego celu strategicznego uczelni, jakim jest stworzenie oferty kształcenia uwieńczonego uzyskaniem podwójnego dyplomu.  Pozytywne doświadczenia z dotychczasowej współpracy z uczelniami zagranicznymi skłoniły nas do nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwami i instytucjami zagranicznymi, w których studenci odbywać będą praktyki.

Informacje o Erasmusie, w tym o warunkach uczestniczenia w tym programie rozpowszechniane są na stronach internetowych Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu oraz na spotkaniach informacyjnych na poszczególnych wydziałach. Na stronie internetowej zamieszczone zostaną Deklaracja Polityki Erasmusa i Karta Erasmusa. Ponadto dokumenty te w formie drukowanej dostępne będą w biurze współpracy zagranicznej. Zainteresowani udziałem w programie studenci i nauczyciele zarówno Wyższej Szkoły Humanistycznej, jak i uczelni zagranicznych mogą zasięgać informacji bezpośrednio u koordynatora ds. współpracy międzynarodowej.

Cele i warunki uczestniczenia w programie przedstawiono studentom w trakcie przeprowadzonych przez uczelnię badań, których wynik miał określić zainteresowanie studentów udziałem w Erasmusie.  Z przeprowadzonych badań wynika, że zainteresowanie studentów uczestniczeniem w wymianie Erasmusa jest bardzo duże. Ponad 90 procent badanych zadeklarowało chęć udziału w programie. Studenci dostrzegają korzyści związane z odbyciem części studiów za granicą, takie jak zdobycie nowej wiedzy i wymianę doświadczeń, ciekawi są ponadto kultury innych krajów. Stypendium Erasmusa daje wielu z nich szansę na realizację tych zamierzeń.

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu przeciwstawia się jakimkolwiek formom dyskryminacji i aktywnie uczestniczy w integracji niepełnosprawnych studentów i nauczycieli. Osobom niedowidzącym i niewidomym stwarza się odpowiednie warunki do studiowania na wydziale fizjoterapii. Przy rozbudowie obiektu uczelni uwzględnia się potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W uczelni funkcjonuje system stypendialny, który pozwala ułatwić naukę osobom w trudnej sytuacji materialnej. Student może ubiegać się o pomoc w formie stypendiów: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, na wyżywienie i mieszkaniowego oraz zapomogi. Nie odnotowano dotąd przypadków dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, czy narodowość.

Jakie rodzaje szczególnych środków przedsięwzięto na uczelni w celu zapewnienia wysokiej jakości działań związanych z wymianą studentów i nauczycieli akademickich?
Należy przedstawić szczegółowe informacje na temat systemu punktów kredytowych i uznawalności okresów studiów, zapewnienia informacji odnośnie programów studiów, informacji i poradnictwa dla studentów wyjeżdżających, szkolenia i integracji studentów przyjeżdżających, zapewnienia usług dla studentów (w szczególności zakwaterowania), przygotowawczych i doszkalających kursów językowych, obsługi i uznawalności wymiany kadry akademickiej.

Działania związane z realizacją programu Erasmus są koordynowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą. Szczególną rolę w zapewnieniu jakości działań pełni koordynator ds. współpracy międzynarodowej, który służy radą i pomocą studentom i nauczycielom przygotowującym się do wyjazdu za granicę, udziela im informacji, pomaga przygotować dokumentację i zorganizować wyjazd związany z pobytem na uczelni partnerskiej. Koordynator we współpracy ze studentami uczelni otacza opieką osoby przyjeżdżający w ramach wymiany z zagranicy, m.in. pomaga w organizacji dojazdów do uczelni, zabezpieczeniu codziennego wyżywienia, organizacji czasu wolnego. Uczelnia zapewnia im zakwaterowanie w hotelu, z którym podpisała w tym celu list intencyjny, ewentualnie pomaga znaleźć inne miejsce noclegowe o warunkach bytowych adekwatnych do posiadanych środków finansowych. Wyjazd nauczyciela w ramach programu Erasmus jest istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie dokonań zawodowych i aktywności pracownika.

Program wymiany skierowany jest do studentów wykazujących się osiągnięciami w nauce. Proces kwalifikacji obejmuje ocenę znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej. Studentom Erasmusa uczelnia zapewnia możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w kursie przygotowawczym języka angielskiego lub niemieckiego, którego celem jest polepszenie znajomości języka specjalistycznego z danej dziedziny. Studenci Erasmusa zwolnieni są z opłat czesnego w Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu.

W celu ułatwienia studentom zaliczenia okresu studiów za granicą uczelnia wprowadziła system transferu i akumulacji punktów ECTS. Szczegółowa informacja na temat programów studiów, jak również wszelkich działań i procedur, związanych ze stosowaniem systemu ECTS znajduje się na stronie internetowej uczelni. Podczas pobytu studenta na uczelni lub w przedsiębiorstwie/instytucji zagranicznej realizowany będzie program studiów uzgodniony z uczelnią partnerską w formie Porozumienia o programie zajęć lub Porozumienia o programie praktyki. Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu w pełni uzna oceny i punkty uzyskane przez studenta w uczelni zagranicznej w czasie odbytego tam okresu studiów i/lub osiągnięcia zawodowe.
Na każdym wydziale powołany jest nauczyciel akademicki, który koordynuje, sprawuje kontrolę i oferuje pomoc w zakresie praktyk. Uczelnia podpisała umowy z zakładami pracy na Dolnym Śląsku dotyczące realizacji praktyk studenckich dla kierunku Geodezja i Kartografia oraz ze szpitalami i placówkami opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku dotyczące realizacji praktyk oraz zajęć klinicznych dla kierunku Fizjoterapia. Najlepsi studenci uczelni znajdują w nich pracę. Uczelnia monitoruje na bieżąco przebieg praktyk i ocenia osiągnięcia studentów. Uczelnia nawiązała kontakt z instytucjami zagranicznymi w celu realizacji praktyk studenckich dla kierunku fizjoterapia i zamierza poszerzyć ofertę praktyk dla pozostałych kierunków.

Wróć do poprzedniej strony