EU flag-Erasmus+_vect_POS

Zasady rekrutacji na studia za granicą w roku akademickim 2015/2016

 • Uwaga! Rusza I nabór na wyjazdy na studia -do 31.03.2015.
 • Trwa także nabór na wyjazd na praktyki (min. 2 miesiące)
 • W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających Kartę Uczelni Erasmusa (EUC), z którymi uczelnia podpisała stosowne umowy, w ramach uzgodnionych w tych umowach miejsc, dziedzin studiów i poziomów zaawansowania studentów.
 • Nie mogą być kwalifikowani na studia w ramach Erasmusa (nawet bez stypendium) studenci, którzy studiowali już za granicą w ramach tego programu i /lub przebywają na urlopie dziekańskim.
 • Grant Erasmusa przeznaczony jest na pokrycie części dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.
 • Studenci sami pokrywają koszty ubezpieczenia za okres pobytu za granicą.
 • Pobyt studenta w celu zrealizowania części studiów musi być zakończony najpóźniej do 30 września 2016 roku.
 • Kwalifikowani są wyłącznie studenci posiadający obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw uczestniczących w programie Erasmus+ lub posiadający prawa równorzędne: prawo stałego pobytu lub status uchodźcy. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
 • Warunkiem wyjazdu jest ukończenie I roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
 • W okresie pobytu na uczelni zagranicznej indeks studenta przechowywany jest w dziekanacie macierzystej uczelni.
 • O wyjazd mogą starać się studenci, którzy wyrazili pisemną wolę udziału w wymianie poprzez pisemne zgłoszenie udziału w programie na formularzu aplikacyjnym i złożenie go u koordynatora ds. współpracy międzynarodowej. Dodatkowa rekrutacja studentów jest możliwa pod warunkiem niewykorzystania wszystkich miejsc w ramach stosownej umowy lub rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.
 • O grant mogą ubiegać się studenci, którzy w okresie dwóch ostatnich semestrów uzyskali średnią ocen ze studiów min. 3,7.
 • Studenci ubiegający się o udział w programie powinni posiadać znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego bądź rodzimego uczelni partnerskiej w stopniu umożliwiającym pobieranie tam nauki. Stopień znajomości języka będzie potwierdzany przed wyjazdem w formie testu sprawdzającego lub poprzez przedłożenie stosownego dokumentu instytucji zewnętrznej potwierdzającego znajomość języka.

Terminy składania dokumentów

Zgłoszenia na wyjazdy przyjmowane są przez cały rok, jednakże ze względu na nieprzekraczalne terminy składania dokumentów w niektórych  instytucjach zagranicznych, ustalone zostały następujące terminy:
Pierwszy termin składania Formularzy zgłoszeniowych na wyjazd na semestr letni: do 20. października
Pierwszy termin składania Formularzy zgłoszeniowych na wyjazd na semestr zimowy: do 20. marca.

Formularz zgłoszeniowy (.doc) – pobierz

Formularz zgłoszeniowy na praktykę – pobierz

Kontakt: ml@humanistyczna.pl

Wróć do poprzedniej strony