Informacje dla kandydatów na studia w roku akademickim 2024/2025

 • Studentem studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkoły Humanistycznej może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
 • Słuchaczem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia), z wyjątkiem kierunku Wycena Nieruchomości, na którym może podjąć naukę kandydat z tytułem magistra. Nabór na studia podyplomowe jest wolny. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia

Wykaz dokumentów wymaganych od obcokrajowców i osób posiadających świadectwa dojrzałości wydane poza granicami kraju.

 • kserokopia tłumaczenia świadectwa uzyskanego poza granicami kraju dokonanego przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
 • nostryfikacja świadectwa – w przypadku braku umowy międzynarodowej świadectwa dojrzałości uzyskane zagranicą podlegają procesowi nostryfikacji; nostryfikacji świadectw dokonuje Kurator Oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku Kurator Oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji , w której zamierza złożyć świadectwo
 • kserokopia paszportu
 • kserokopia dowodu osobistego (jeżeli kandydat posiada)
 • kserokopia karty pobytu
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej / Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (jeśli jest posiadana); w przypadku braku dokumentu oświadczenie o przystąpieniu do NFZ (dostępne w dziekanatach)
 • dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego (jeżeli są posiadane)
 • pozostałe dokumenty rekrutacyjne:
  • karta zgłoszenia
  • podanie do rektora
  • deklaracja opłat semestralnych lub deklaracja opłat ratalnych
  • 2 zdjęcia
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w dziekanacie)

Studia podyplomowe

 • ankieta osobowa,
 • dwie fotografie,
 • odpis dyplomu studiów wyższych,
 • potwierdzenie opłaty wpisowej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych
Wróć do poprzedniej strony