FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE 2014/15

Wyjazd nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus

I Informacje ogólne

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu będzie kierowała nauczyciela uczelni macierzystej na wyjazd do partnerskiej uczelni zagranicznej w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (wyjazd typu STA) oraz pracownika uczelni w celu wzięcia udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (wyjazd typu STT).

Partnerską uczelnią zagraniczną jest każda ta, z którą Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu podpisała umowę bilateralną w ramach programu Erasmus.

Nauczyciel akademicki/pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem, w tym zwiększonych kosztów utrzymania i przygotowania językowego. Stypendium nie jest przewidziane na pokrycie pełnych kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją wyjazdu. Dopuszcza się możliwość wyjazdu nauczyciela akademickiego/pracownika bez otrzymania stypendium z budżetu programu Erasmus.

Nauczyciel akademicki/pracownik zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus musi być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski.

Podstawą kwalifikacji nauczyciela akademickiego/pracownika na wyjazd w programie Erasmus jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme) – wyjazd typu STA/ „Indywidualnego programu szkolenia/ Indywidualnego planu pracy” (Individual Work Programme) – wyjazd typu STT, który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą.

„Indywidualny program nauczania” określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. „Indywidualny program szkolenia/plan pracy” określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy nauczycieli akademickich/pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby:
1) o dobrej znajomości języka, w którym prowadzone mają być zajęcia/szkolenie,
2) wyjeżdżające po raz pierwszy,
3) zatrudnione na etacie w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu.

Ostateczny termin składania deklaracji uczestniczenia w wyjeździe nauczyciela akademickiego/pracownika określa się na 15 października 2014 r. Decyzję o zakwalifikowaniu nauczyciela na wyjazd zagraniczny podejmuje senacka komisja ds. współpracy międzynarodowej, w której pracach uczestniczy dziekan wydziału, na którym uczy nauczyciel akademicki (w przypadku wyjazdów typu STA). Wyniki rekrutacji podawane są do wiadomości wszystkim kandydatom. Pełną dokumentację przeprowadzonej rekrutacji przechowuje się przez okres kolejnych pięciu lat.

W przypadku niewykorzystania wszystkich środków z funduszu ST lub w przypadku środków pochodzących z realokacji funduszy zwolnionych w wyniku rezygnacji beneficjentów z wyjazdu lub w przypadku otrzymania dodatkowych funduszy z Narodowej Agencji, środki te przeznacza się na następujące cele w podanej kolejności:
1) przyznanie stypendium na wyjazd nauczycielowi akademickiemu/pracownikowi, który nie uczestniczył jeszcze w wyjeździe i został zakwalifikowany do wyjazdu w roku akademickim 2014/2015 bez stypendium z budżetu programu Erasmus,
2) przyznanie stypendium na wyjazd nauczycielowi akademickiemu/pracownikowi, który został zakwalifikowany do wyjazdu w roku akademickim 2014/2015 bez stypendium z budżetu programu Erasmus,
3) przyznanie stypendium na wyjazd nauczycielowi akademickiemu/pracownikowi, który ubiegał się o przyznanie stypendium po wyznaczonym terminie rekrutacji, przy czym decyduje kolejność zgłoszeń,
4) przyznanie dodatkowych środków stypendystom na pokrycie kosztów wyjazdu.

Pobyt nauczyciela akademickiego/pracownika w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej musi być zrealizowany w okresie od 1 czerwca 2014 do 30 września 2015.

Podczas jednego wyjazdu nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 5 godzin dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Minimalny okres pobytu nauczyciela w uczelni partnerskiej wynosi 5 dni roboczych. Maksymalny czas trwania wyjazdu typu STA to 6 tygodni.

Pobyt pracownika na wyjeździe typu szkoleniowego (STT) powinien trwać od 1 do 6 tygodni. Jeden tydzień rozumiany jest jako 5 dni  roboczych.

Z nauczycielem akademickim/pracownikiem zakwalifikowanym do wyjazdu będzie sporządzona pisemna umowa, której elementy wymieniono w punkcie III.

Nauczyciel powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

Przekazanie stypendium nauczycielowi akademickiemu/pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy oraz okazaniu dowodu ubezpieczenia.

W terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po powrocie z uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej nauczyciel akademicki/pracownik przedkłada sprawozdanie z wyjazdu sporządzone według wzoru dostarczonego przez uczelnię macierzystą i przedstawia dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych (dotyczy wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) lub dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia (dotyczy wyjazdu w celach szkoleniowych) sporządzone na papierze firmowym uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej.

II Rozliczenia finansowe

Podstawą rozliczenia finansowego stypendium są:
a) umowa między uczelnią macierzystą a nauczycielem akademickim/pracownikiem,
b) „Indywidualny program nauczania” w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub „Indywidualny program szkolenia”/„Indywidualny plan pracy” w przypadku wyjazdu w celach szkoleniowych,
c) sporządzony na papierze firmowym dokument potwierdzający pobyt w uczelni partnerskiej określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych (dotyczy wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) lub dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia (dotyczy wyjazdu w celach szkoleniowych),
d) dokumenty potwierdzające wypłatę stypendium nauczycielowi akademickiemu/pracownikowi – wyciągi z rachunku bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce,
e) sprawozdanie nauczyciela akademickiego/pracownika z pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię,
f) w przypadku wypłaty stypendium na koszty podróży – kopia biletu lub w wypadku podróży pracownika własnym samochodem oświadczenie pracownika o odbyciu podróży samochodem wraz z informacją o terminie przekroczenia granicy (oświadczenie woli podpisane przez pracownika).

III Niezbędne elementy umowy zawartej pomiędzy uczelnią a nauczycielem akademickim uczelni macierzystej/pracownikiem uczelni – beneficjentem grantu z programu Erasmus

 • numer umowy (indywidualny dla każdego nauczyciela akademickiego/pracownika, zgodnie ze sposobem numerowania umów przyjętych w uczelni),
 • określenie stron umowy – uczelnia i nauczyciel akademicki/pracownik,
 • określenie celu umowy,
 • określenie czasu obowiązywania umowy,
 • określenie miejsca i czasu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz minimalnego wymiaru zajęć do przeprowadzenia/trwania szkolenia,
 • określenie wysokości stypendium przyznanego z funduszy programu LLP-Erasmus,
 • informacja o uzupełniającym charakterze stypendium Erasmusa,
 • warunków wypłaty stypendium (forma i sposób płatności, liczba rat, itp.),
 • informacja o konieczności ustalenia z uczelnią partnerską dokładnego programu zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej
 • „Indywidualnego programu nauczania”/dokładnego „Indywidualnego programu szkolenia”/ „Indywidualnego planu pracy” pracownika,
 • informacja o konieczności dostarczenia przez nauczyciela akademickiego/pracownika po powrocie z uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej oficjalnego potwierdzenia pobytu, określającego czas pobytu i wymiar przeprowadzonych zajęć dydaktycznych/osiągnięte efekty, sprawozdania z pobytu oraz – jeżeli koszty podróży były (do)finansowane z budżetu programu Erasmus – kopii biletu z zaznaczoną datą wyjazdu i powrotu oraz ceną lub oświadczenia woli o odbyciu podróży samochodem, a także określenie terminu dostarczenia powyższych dokumentów do uczelni macierzystej,
 • klauzula potwierdzająca, że nauczyciel nie otrzymał stypendium na pokrycie tych samych kosztów z innych programów wspólnotowych lub inicjatyw Komisji Europejskiej,
 • informacja o konieczności uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i konieczności ubezpieczenia się (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej,
 • określenie przypadków, w których zachodzi konieczność zwrotu stypendium przez nauczyciela,
 • ochrona danych osobowych i ich przetwarzane – wyłącznie w związku z realizacją oraz kontynuacją umowy przez Narodową Agencję oraz Komisję Europejską, z uwzględnieniem konieczności przekazywania danych organom odpowiedzialnym za inspekcje oraz audyt zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym,
 • podpisy obu stron umowy,
 • data podpisania umowy.
Wróć do poprzedniej strony