Regulamin biblioteki WSH

I INSTYTUCJA, CEL

§ 1
Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu, zwana dalej Biblioteką,
jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych
i usługowych.

§ 2

Celem Biblioteki jest prowadzenie działalności biblioteczno-informacyjnej dla potrzeb naukowych i dydaktycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu oraz wszystkich zainteresowanych spoza Uczelni.

II PRAWO DO KORZYSTANIA

3
Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki WSH mają pracownicy, studenci i słuchacze WSH we Wrocławiu. Inne osoby mogą korzystać tylko z księgozbioru Czytelni na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, pozostawionego na czas korzystania u dyżurnego pracownika Biblioteki. Z komputerów nie mogą korzystać osoby spoza Uczelni.

4
1. Z czasopism i księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na terenie Czytelni.
2. Prawo do korzystania z Biblioteki na zasadzie wypożyczeń nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej.
3. Kartę biblioteczną wydaje Biblioteka WSH po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej oraz opłaceniu, a w przypadku pracowników WSH po okazaniu dowodu tożsamości. Legitymację studencką wydaje Dziekanat. 4. Karta biblioteczna oraz duplikat karty są płatne.
5. Z opłaty za kartę biblioteczną zwolnieni są pracownicy WSH we Wrocławiu.
6. Korzystanie z wypożyczalni, czytelni oraz komputerów jest bezpłatne.

§ 5
1. Karta biblioteczna jest ważna przez cały okres studiów.
2. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
3. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić pracownikowi bibliotecznemu WSH.
4. Czytelnik obowiązany jest zgłosić w Bibliotece każdorazowo zmianę adresu stałegoi  tymczasowego.
5. Czytelnik jest obowiązany okazać kartę biblioteczną (elektroniczną legitymację studencką) na każde wezwanie pracownika biblioteki.

III PORZĄDEK OGÓLNY

§ 6
1. W Bibliotece obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania żywności, picia oraz korzystania z telefonów komórkowych.
2. Czytelnik wnoszący własne materiały biblioteczne do Czytelni obowiązany jest okazywać je pracownikowi Biblioteki.
3. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszania zauważonych braków, uszkodzeń dyżurnemu bibliotekarzowi w celu ich odnotowania. Za niezgłoszone uszkodzenia odpowiada czytelnik
4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wnoszone do Czytelni.
5. Biblioteka czynna jest wg harmonogramów otwarcia, umieszczonych na drzwiach wejściowych.

IV EWIDENCJA CZYTELNIKÓW

§ 7
1. Pracownicy Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu zapisywani są do Biblioteki na podstawie dowodu tożsamości.
2. Studenci WSH zapisywani są do Biblioteki na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej oraz dowodu tożsamości.
3. Słuchacze WSH zapisywani są do Biblioteki na podstawie aktualnego indeksu oraz dowodu tożsamości.

§ 8
Zapisujący się jest zobowiązany do:
1) Zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
2) Wniesienia opłaty za wydanie karty bibliotecznej.

§ 9
Pracownicy, studenci i słuchacze WSH z chwilą odejścia z Uczelni obowiązani są rozliczyć się z Biblioteką na zasadzie karty obiegowej.

V UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 10 KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI
1. Warunkami korzystania z Wypożyczalni są okazanie elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej oraz aktualnej legitymacji studenckiej.
2. Czytelnik jest zobowiązany troskliwie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi.
3. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książek.
4. Książki wypożycza się na okres 30 dni kalendarzowych.
5. Czytelnik może wypożyczyć wyłącznie 1 egz. tego samego tytułu książki.
6. Biblioteka na prośbę czytelnika może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
7. Biblioteka zastrzega sobie prawo skrócenia okresu wypożyczenia, a także żądania wcześniejszego zwrotu materiałów bibliotecznych.

§ 11 KORZYSTANIE Z CZYTELNI

1. Czytelnicy korzystający z Czytelni winni wpisywać się do arkusza odwiedzin oraz pozostawić na czas pobytu legitymację studencką lub kartę biblioteczną lub w przypadku osób spoza Uczelni – dowód tożsamości.
2. Ze zbiorów Czytelni korzysta się na miejscu.
3. Zbiory Czytelni nie są udostępniane na zasadzie wolnego dostępu.
4. Niewłaściwe zachowanie w Czytelni, może spowodować ograniczenie lub zawieszenie w prawach korzystania z Czytelni oraz sankcje finansowe.

§ 12 KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW
1. Użytkownik przed rozpoczęciem pracy przy komputerze powinien:
a) zostawić u pracownika Biblioteki legitymację studencką lub kartę biblioteczną,
b) podać numer stanowiska, przy którym chce pracować,
c) podać temat poszukiwanych informacji,
d) w arkuszu odwiedzin powinna także znajdować się godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy przy komputerze oraz podpis użytkownika,
2. Korzystać z komputera można tylko w celach naukowych, informacyjnych, edukacyjnych. Używanie komputera do celów zabawowych będzie skutkowało przerwaniem pracy.
3. Przy jednym komputerze mogą znajdować się nie więcej niż dwie osoby.
4. Nie wolno przy komputerach spożywać posiłków i napojów.
5. Nie wolno do komputerów podłączać słuchawek i innych sprzętów.
6. Po zakończeniu pracy nie należy wyłączać komputera ani monitora.
7. Podczas sesji należy korzystać jedynie z zainstalowanych programów. Nie można instalować innych programów i dokonywać zmian w oprogramowaniu stacji roboczej.
8. Użytkownik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszt naprawy w przypadku zniszczeń i szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu.
9. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu elektronicznego należy bezzwłocznie zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
10. Niezastosowanie się do powyższych punktów skutkuje wyproszeniem użytkownika z Biblioteki.

VI SANKCJE ZA PRZEKROCZENIE USTALEŃ REGULAMINU

§ 13
1. Czytelnik odpowiada za wypożyczone zbiory pod rygorem odszkodowania.
2. Użytkownik, który zgubił lub zniszczył książkę zobowiązany jest:
a) odkupić książkę o tym samym tytule i roku wydania, ewentualnie wydania późniejsze lub
b) zapłacić kwotę odpowiadającą wartości nie zwróconej lub zniszczonej książki, która równa się antykwarycznej cenie materiałów bibliotecznych.
3. Za niezwrócenie książek w terminie wskazanym w § 10 ust. 4 i 6 Biblioteka pobiera opłaty od jednej książki za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.
4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu lub niespłacenia opłaty za niezwrócenie książek, czytelnik nie może korzystać z zasobów biblioteki i czytelni do momentu zwrotu wypożyczonych książek i uregulowania obowiązującej opłaty.
5. Za pobrane opłaty Biblioteka ma obowiązek wydać dowód wpłaty.
6. Jeśli czytelnik mimo pisemnego (lub telefonicznego) upomnienia odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłaty, biblioteka może dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.11.2009r.

pobierz

Wróć do poprzedniej strony