Karta studenta ERASMUSA

Każdy student wyjeżdżający na stypendium w ramach programu Erasmus otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa, która określa jego prawa i obowiązki.

Status studenta Erasmusa uzyskują studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd do partnerskiej uczelni w celu zrealizowania tam części studiów lub do przedsiębiorstwa albo innej właściwej instytucji w celu odbycia praktyki. Zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca muszą posiadać Kartę Erasmusa (ERASMUS University Charter) nadaną przez Komisję Europejską. W przypadku wyjazdu na praktykę w przedsiębiorstwie uczelnia macierzysta studenta musi posiadać rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (Extender Erasmus University Charter), która określa miedzy innymi prawa i obowiązki związane z realizacją praktyki.

  Jako student/studentka Erasmusa, masz prawo oczekiwać, że:

 • Twoja uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca podpisały umowę międzyinstytucjonalną;
 • pomiędzy Tobą, Twoją uczelnią macierzystą oraz uczelnią lub przedsiębiorstwem/instytucją przyjmującą zostanie podpisane Porozumienie o programie zajęć lub Porozumienie o programie praktyki, w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów lub praktyki za granicą, w tym liczba punktów ECTS, jakie powinieneś uzyskać;
 • po zakończeniu okresu studiów w uczelni przyjmującej lub praktyki Erasmusa otrzymasz podpisany przez uczelnię lub przedsiębiorstwo/instytucję przyjmującą Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) lub Wykaz zrealizowanych prac, w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie osiągnięcia akademickie lub zawodowe wraz z oceną i liczbą zdobytych punktów. W przypadku, gdy praktyka nie stanowi części Twojego programu studiów informacja o praktyce zostanie zamieszczona przynajmniej w „Suplemencie do dyplomu”;
 • Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna uzyskane przez Ciebie podczas okresu studiów lub praktyki Erasmusa zadowalające osiągnięcia akademickie lub zawodowe, zgodnie z ustaleniami Porozumienia o programie zajęć lub Porozumienia o programie praktyki;
 • w uczelni przyjmującej będziesz posiadać takie same prawa i obowiązki jak studenci tej uczelni;
 • uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego, ani żadnych opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek podczas studiów w programie Erasmus;
 • uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca zapewnią Ci dostęp do treści swoich Kart Uczelni Erasmusa i Deklaracji Polityki Erasmusa;
 • zachowasz prawo do korzystania ze stypendiów krajowych, do których nabyłeś prawa przed wyjazdem.
  Jako student/studentka Erasmusa będziesz zobowiązany/a:

 • przestrzegać zasad i zobowiązań wynikających z umowy Erasmusa podpisanej z Twoją uczelnią macierzystą lub Narodową Agencją;
 • dopilnować, aby wszelkie zmiany w Porozumieniu o programie zajęć lub Porozumieniu o programie praktyki były uzgadniane z uczelnią macierzystą i uczelnią lub przedsiębiorstwem/instytucją przyjmującą i bezzwłocznie wprowadzane do Porozumienia w formie pisemnej;
 • spędzić w uczelni lub przedsiębiorstwie/instytucji przyjmującej pełny ustalony okres studiów lub praktyki, obejmujący również egzaminy lub inne formy oceny oraz przestrzegać zasad i przepisów uczelni lub przedsiębiorstwa/instytucji przyjmującej;
 • po powrocie do kraju sporządzić sprawozdanie i/lub wypełnić ankietę z pobytu w uczelni lub przedsiębiorstwie/instytucji zagranicznej oraz udzielić informacji na temat pobytu na stypendium, jeżeli będzie to wymagane przez uczelnię macierzystą, Komisję Europejską lub Narodową Agencję.
  Jeżeli będziesz mieć problem związany z którymkolwiek z powyższych praw i obowiązków:

 • określ dokładnie dany problem i sprawdź swoje prawa i obowiązki;
 • zwróć się do koordynatora Erasmusa w Twojej uczelni i wykorzystaj oficjalne procedury odwoławcze w Twojej uczelni macierzystej.
Wróć do poprzedniej strony