Architektura Wnętrz

Informacje bieżące

 • Semestr letni rozpocznie się 27.02.2014 (czwartek)
 • Historia Sztuki – wyniki testu i oceny końcowe – pobierz
 • WARUNEK ZALICZENIA  W TRYBIE POPRAWKOWYM „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PROJEKTANTA” Dotyczy osób, który obecność na zajęciach jest mniejsza niż 70%, min 4 obecności/8 łącznie(dla osób z mniejszą liczbą obecności – brak zaliczenia)Wykonać zadanie n1 dla 20 firm  projektowych z Katowic/ Gliwic = przeprowadzić całkowitą i pełną analizę, jak w zadaniu 1 – w tabelce w formacie xls, zgodnie ze wszystkimi wartościami, jakie wykonywano podczas zajęć w grupach.Zadanie przeznaczone dla każdej osoby niezależnie.W przypadku powtórzenia się (choćby przypadkowego) firm projektowych u którejkolwiek z osób- zadanie nie będzie zaliczone obu osobom i tym samych nie będzie zaliczony przedmiot.

Plany (aktualizacja: 17.02.2014)

Uwaga! Zmiany w planie V i VII semestr.

ROK Studia stacjonarne: Studia niestacjonarne:
I pobierz pobierz
II pobierz pobierz
III pobierz pobierz
IV   pobierz

Ankieta dla I roku

Drodzy studenci I roku, prosimy o uzupełnienie ankiety – ANKIETA 

Uwaga! Studenci niepełnosprawni, którzy potrzebują przenośnego sprzętu do przetwarzania materiałów do wykorzystywania w trakcie zajęć dydaktycznych (np. dyktafon, lupa przenośna), mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na konkretny sprzęt. Uczelnia może go zakupić, a następnie Ci wypożyczyć, np. na okres trwania semestru.

WAŻNE! Jednostkowa wartość sprzętu nie może przekroczyć kwoty środka trwałego (tj. 3500 zl). Zapotrzebowanie należy wysłać na ml@humanistyczna.pl

UWAGA STUDENCI !

Od r. akad. 2012/2013 obowiązuje znowelizowany Regulamin studiów. Zwracamy uwagę na następujące zmiany : Student ma możliwość uzyskania zaliczenia  wykładu, ćwiczeń, laboratorium 
oraz składania egzaminów w terminie podstawowym, a w przypadku negatywnej oceny w jednym terminie poprawkowym. W uczelni stosuje się skalę ocen negatywnych:

 • niedostateczny – 2,0 – F,
 • brak zaliczenia – 2,0 – G

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej 2,0 – F, student ma prawo do terminu poprawkowego. W przypadku braku zaliczenia może jedynie ubiegać się o możliwość powtarzania przedmiotu. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych regulaminem zostaje skreślony z listy studentów. Jeżeli zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów i programem kształcenia, włącznie z seminarium dyplomowym, może wznowić studia na dzień egzaminu dyplomowego w terminie jednego roku od dnia skreślenia. Podanie o takie wznowienie składa się wraz z pracą dyplomową zgodnie z Regulaminem dyplomowania.

Konsultacje semestr zimowy 2013/14

Prowadzący Godziny Miejsce
dr Michał Ambroż  pon – 13:15 – 14:15
mgr Beata Fertała-Harlender czw. 9:45 – 10:30 sala 10
dr Stanisław Figiel pt. 12:00 – 13:30 ASP, ul. Traugutta, Nowy Budynek s. 316
prof. dr hab. Dariusz Grzybowicz pt. 13:00-14:30 ASP s. 208 M, wejście od ul. A. Modrzewskiego-Frycza
dr Piotr Jędrzejewski śr. 11:30-13:00 sala 22
dr hab. M. Waldemar Kuczma śr. 09:30-11:00 ASP, pl. Polski 3/4, s. 205P
dr Jacek Kulig [1]śr. 13:00-13:45,

[2]czw. 14:30-15:15

[1]sala 20,

[2]sala 20

mgr Katarzyna Kulpa pon. 14:30-15:15 sala 07
dr Tomasz Opania wt. 12:00-13:30 sala 22
dr Renata Pacyna wt. 13:00-14:30 ASP, pl. Polski 3/4, s. 312
dr Urszula Smaza-Gralak czw./pt 13:00-13:45 ASP, pl. Polski 3/4, s. 203

Ze względu na zmienny układ zajęć na kolejnych zjazdach dla studentów 
studiów niestacjonarnych zaocznych, spotkania konsultacyjne z wykładowcami są ustalane każdorazowo indywidualnie, w zależności od bezpośredniego zainteresowania studentów.

Materiały

Praktyki zawodowe

Studenci, po zaliczeniu I i II semestru, muszą odbyć praktykę zawodową w wymiarze nie mniej niż 5 tygodni (200 godz.) do końca VI semestru.

Dokumenty potrzebne do odbycia praktyki:

 • Regulamin praktyki – pobierz
 • Skierowanie na praktykę – pobierz
 • Umowa o praktykę – pobierz
 • Karta przebiegu praktyki – pobierz
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki – pobierz
 • Wykaz biur projektowych – pobierz

Egzaminy dyplomowe

Pytania na egzamin dyplomowy – pobierz

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

Prosimy pamiętać:

 • Regulaminy i wnioski dotyczące procesu dyplomowania – zobacz
 • Student składa pracę dyplomową w dwóch egzemplarzach:
  • w twardej oprawie – drukowana jednostronnie,
  • bez oprawy – wersja archiwalna, zszyta naturalnym sznurkiem, dwustronnie drukowany, czcionką 12 pkt,
 • Wraz z pracą dyplomową student powinien złożyć:
  • Formę elektroniczną pracy na CD, skonwertowaną jako dokument PDF lub Word, przy opisywaniu płyt CD używać pisaków niezmywalnych;
  • Oryginał oceny pracy dyplomowej sporządzonej przez promotora;
  • 4 fotografie formatu 4.5 x 6.5 cm
 • Rozliczoną kartę obiegową dyplomanta.
 • Oświadczenie o autorstwie pracy dyplomowej.
 • Oświadczenie w sprawie udostępniania lub nie pracy dyplomowej.
 • Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
  • Student który nie złoży pracy dyplomowej w regulaminowym terminie tj. do 1marca, może złożyć pisemny wniosek (zaopiniowany przez promotora) do dziekana wydziału o przedłużenie terminu. Maksymalny termin przedłużenia to 31 maja.Za każdy miesiąc przedłużenia student wnosi opłatę zgodnie z zarządzeniem kanclerza.

Ww. dokumenty w komplecie należy przekazać do dziekanatu w teczce papierowej, opisanej w/g wzoru przedstawionego w załączniku do regulaminu dyplomowania. Zwrot legitymacji w dniu obrony.

Zgodnie z regulaminem studiów (§39 ust. 1 )

Ocena końcowa pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen promotora, recenzenta (recenzentów) i oceny wystawionej przez komisję egzaminu dyplomowego za prezentację pracy i jej obronę. Ocenę tę wpisuje do indeksu stosując skalę zawartą w §41 ust. 7.

Regulaminy

Wróć do poprzedniej strony