Architektura Wnętrz

Informacje bieżące

UWAGA!

Plany (modyfikacja: 14.03.2017)

ROK Studia stacjonarne: Studia niestacjonarne:
I pobierz pobierz
II pobierz pobierz
III pobierz pobierz
IV pobierz pobierz

Historia Sztuki

Historia sztuki I AWN Wyniki podstawowy

Ankieta dla I roku

Drodzy studenci I roku, prosimy o uzupełnienie ankiety - ANKIETA 

Uwaga! Studenci niepełnosprawni, którzy potrzebują przenośnego sprzętu do przetwarzania materiałów do wykorzystywania w trakcie zajęć dydaktycznych (np. dyktafon, lupa przenośna), mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na konkretny sprzęt. Uczelnia może go zakupić, a następnie Ci wypożyczyć, np. na okres trwania semestru.

WAŻNE! Jednostkowa wartość sprzętu nie może przekroczyć kwoty środka trwałego (tj. 3500 zl). Zapotrzebowanie należy wysłać na ml@humanistyczna.pl

Regulamin dyplomowania

Dostępny na stronie Regulaminy

UWAGA STUDENCI !

Od r. akad. 2012/2013 obowiązuje znowelizowany Regulamin studiów. Zwracamy uwagę na następujące zmiany : Student ma możliwość uzyskania zaliczenia  wykładu, ćwiczeń, laboratorium 
oraz składania egzaminów w terminie podstawowym, a w przypadku negatywnej oceny w jednym terminie poprawkowym. W uczelni stosuje się skalę ocen negatywnych:

 • niedostateczny – 2,0 – F,
 • brak zaliczenia – 2,0 – G

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej 2,0 – F, student ma prawo do terminu poprawkowego. W przypadku braku zaliczenia może jedynie ubiegać się o możliwość powtarzania przedmiotu. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych regulaminem zostaje skreślony z listy studentów. Jeżeli zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów i programem kształcenia, włącznie z seminarium dyplomowym, może wznowić studia na dzień egzaminu dyplomowego w terminie jednego roku od dnia skreślenia. Podanie o takie wznowienie składa się wraz z pracą dyplomową zgodnie z Regulaminem dyplomowania.

Konsultacje semestr letni 2016/17

Prowadzący

Godziny

Miejsce

dr Michał Ambroż środy 13:00–14:00
 dr Beata Fertała-Harlender czwartki 11:00–12:00  sala 10
prof. dr hab. Dariusz Grzybowicz  czwartki – 9:00–10:00 sala 17 (po uprzednim uzgodnieniu drogą mailową – dgr@asp.wroc.pl)
dr hab. Piotr Jędrzejewski  środy 12:30–13:30 sala 22 (po uprzednim uzgodnieniu drogą mailową – pje@asp.wroc.pl)
dr hab. Jacek Kulig poniedziałki 12:00–13:00  po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową – j.kulig@epf.pl
dr Tomasz Opania wtorki 12.00–13.00  po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową – opania@interia.pl
dr Renata Pacyna środy 15.00 – 16.00  sala 19 

Ze względu na zmienny układ zajęć na kolejnych zjazdach dla studentów 
studiów niestacjonarnych zaocznych, spotkania konsultacyjne z wykładowcami są ustalane każdorazowo indywidualnie, w zależności od bezpośredniego zainteresowania studentów.

Praktyki zawodowe

Studenci, po zaliczeniu I i II semestru, muszą odbyć praktykę zawodową w wymiarze nie mniej niż 5 tygodni (200 godz.) do końca VI semestru.

Dokumenty potrzebne do odbycia praktyki:

 • Regulamin praktyki – pobierz
 • Skierowanie na praktykę – pobierz
 • Umowa o praktykę - pobierz
 • Karta przebiegu praktyki – pobierz
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki – pobierz
 • Wykaz biur projektowych – pobierz

Egzaminy dyplomowe

Pytania na egzamin dyplomowy – pobierz

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

Prosimy pamiętać:

 • Regulaminy i wnioski dotyczące procesu dyplomowania – zobacz
 • Student składa pracę dyplomową w dwóch egzemplarzach:
  • w twardej oprawie – drukowana jednostronnie,
  • bez oprawy – wersja archiwalna, zszyta naturalnym sznurkiem, dwustronnie drukowany, czcionką 12 pkt,
 • Wraz z pracą dyplomową student powinien złożyć:
  • Formę elektroniczną pracy na CD, skonwertowaną jako dokument PDF, przy opisywaniu płyt CD używać pisaków niezmywalnych;
  • Oryginał oceny pracy dyplomowej sporządzonej przez promotora;
  • 4 fotografie formatu 4.5 x 6.5 cm
 • Rozliczoną kartę obiegową dyplomanta.
 • Oświadczenie o autorstwie pracy dyplomowej.
 • Oświadczenie w sprawie udostępniania lub nie pracy dyplomowej.
 • Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
  • Student który nie złoży pracy dyplomowej w regulaminowym terminie tj. do 1marca, może złożyć pisemny wniosek (zaopiniowany przez promotora) do dziekana wydziału o przedłużenie terminu. Maksymalny termin przedłużenia to 31 maja.Za każdy miesiąc przedłużenia student wnosi opłatę zgodnie z zarządzeniem kanclerza.

Ww. dokumenty w komplecie należy przekazać do dziekanatu w teczce papierowej, opisanej w/g wzoru przedstawionego w załączniku do regulaminu dyplomowania.

Zgodnie z regulaminem studiów (§39 ust. 1 )

Ocena końcowa pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen promotora, recenzenta (recenzentów) i oceny wystawionej przez komisję egzaminu dyplomowego za prezentację pracy i jej obronę. Ocenę tę wpisuje do indeksu stosując skalę zawartą w §41 ust. 7.

http://humanistyczna.pl/dla-studentow/regulaminy/

Wróć do poprzedniej strony