Zarządzenia Rektora w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Zarządzenie nr 4/2020/R Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu z dnia 12.03.2020r.

Zarządzenie nr 4/2020/R

Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu

z dnia 12.03.2020r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Wyższej Szkoły Humanistycznej

w roku akademickim 2019/2020

 

Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz §15 pkt. 4 Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu, zarządza się co następuje:

§1

1. Odwołuje się wszystkie formy zajęć dla studentów. Część zajęć, w miarę możliwości, poprowadzona będzie w formie zdalnej. Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie.

2. Odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Konsultacje przeprowadzane będę w formie telefonicznej lub droga elektroniczną, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.

3. Odwołuje się możliwość korzystania z infrastruktury dydaktycznej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

4. Umowy cywilnoprawne na realizację zajęć dydaktycznych w miarę potrzeb mogą zostać aneksowane.

5. Dziekan niezwłocznie, nie później niż do dnia 19 marca 2020 r. ogłosi listę wykładów i zajęć, które będą prowadzone zdalnie.

§2

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy w Wyższej Szkole Humanistycznej.

2. Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach krajowych itp. pracowników, i studentów Uczelni

   §3

1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracodawcę o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19

2. Informację, o której mowa w ust. 1, należy przekazać dyrektorowi/kierownikowi jednostki/ komórki organizacyjnej mailem lub telefonicznie.

3. Kierownik Studiów Podyplomowych/Dziekan Wydziału Humanistyczno-Artystycznego, za zgodą Rektora może polecić pracownikowi:

a) wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, zwanej dalej „ pracą w domu”, jednorazowo, a okres ten nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.

4. Pracownik przebywający poza granicami kraju zobowiązany jest, niezwłocznie po powrocie, poinformować bezpośredniego przełożonego o miejscu pobytu za granicą.

§4

1. Kierownik Studiów Podyplomowych/Dziekan Wydziału Humanistyczno-Artystycznego, zobowiązany jest do codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego.

a) Utrzymywania kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę w domu i nadzorowania efektów tej pracy.

b)  Raportowania sytuacji pracodawcy.

2. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.

§5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą do odwołania

                                                                                                  dr Beata Fertała-Harlender Rektor

                                                                                                      Wyższej Szkoły Humanistycznej

                                                                                                                    we Wrocławiu

 

16.03.2020