Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia

Tryb kształcenia – studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Czas trwania studiów – 7 semestrów

Sumaryczna liczba punktów konieczna do ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego – 210

Obszar kształcenia – sztuka

Dziedzina – sztuk plastycznych

Dyscyplina – sztuki projektowe

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – licencjat

Kwalifikacja pełna na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Ogólna charakterystyka

Architektura wnętrz to sztuka projektowania łącząca specjalistyczne umiejętności warsztatowe z wiedzą
z różnych dziedzin, (takich, jak np. budownictwo, ergonomia, materiały i technologie, prawo budowlane, historia sztuki), co pozwala kompetentnie kształtować najbliższe otoczenie człowieka. Edukacja jest tu nakierowana na zdobywanie takiej wiedzy i nabywanie odpowiednich umiejętności przy równoczesnym pobudzaniu rozwoju kreacyjnego potencjału studenta. Stąd szczególne znacznie w planie studiów przedmiotów ogólnoplastycznych (takich jak rysunek, malarstwo czy rzeźba) oraz projektowania koncepcyjnego. W procesie kształcenia student nabywa kwalifikacje do projektowania wnętrz w budynkach mieszkalnych i szeroko pojętej użyteczności publicznej, mebli i innych obiektów stanowiących wystrój czy wyposażenie wnętrz oraz obiektów o charakterze wystawienniczym. Projektowanie jest tu ujęte jako integracja zagadnień użytkowych, technicznych i estetycznych z uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi i społecznymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu racji ekonomicznych, w celu stworzenia zamierzonych komunikatów wizualnych.

Studia licencjackie na kierunku Architektura Wnętrz kształcą nowoczesnych specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni dla człowieka, przez działalność w zakresie:

 • projektowania nowych wnętrz o różnych funkcjach,
 • aranżacji i adaptacji wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu,
 • rekonstrukcji i modernizacji wnętrz o znamionach historycznych czy stylowych,
 • projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz,
 • projektowania obiektów wystawienniczych i przestrzeni o funkcjach ekspozycyjnych,
 • projektowania z wykorzystaniem zasad ergonomii i przy zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia,
 • indywidualnej pracy projektowej i współpracy w zespołach projektowych.

Program kształcenia ujęty jest w następujące moduły:

 • Moduł przedmiotów podstawowych (obejmujący m.in. zajęcia z rysunku, malarstwa,  rzeźby, historii sztuki, budownictwa, geometrii wykreślnej, ergonomii czy oświetlenia)
 • Moduł przedmiotów kierunkowych (w ramach którego realizowane jest projektowanie wnętrz mieszkalnych
  i użyteczności publicznej, mebli, wystaw czy komputerowe wspomaganie projektowania)
 • Moduł Praca dyplomowa
 • Moduł przedmiotów kształcenia ogólnego (obejmujący m.in. lektoraty czy przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, jak:  etyka, estetyka, socjologia, prawo czy podstawy przedsiębiorczości.

Wstęp na studia jest uwarunkowany posiadaniem przez kandydata świadectwa dojrzałości, a w przypadku cudzoziemców, także innego dokumentu potwierdzającego analogiczne kwalifikacje, a także pozytywnym rezultatem postępowania rekrutacyjnego.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w dniach od poniedziałku do piątku, na niestacjonarnych
w soboty i niedziele, zgodnie z organizacją danego roku akademickiego.

Dodatkowo, w przerwie wakacyjnej po IV semestrze, studenci muszą odbyć Plener rysunkowy w wymiarze
30 godz., a także zobowiązani są do zrealizowania 200 godz. (5 tygodni) praktyk zawodowych, po zaliczeniu
II semestru, jednak nie później, niż do końca semestru VI.

Na szóstym i siódmym semestrze studiów student realizuje pod kierunkiem promotora pracę dyplomową. Jej temat jest formułowany indywidualnej przez studenta w porozumieniu z promotorem lub proponowany przez samego promotora. Realizacja pracy dyplomowej odbywa się zgodnie z przyjętym w Wyższej Szkole Humanistycznej Regulaminem dyplomowania, w przypadku kierunku Architektura wnętrz, także zgodnie
z Aneksem do tego regulaminu.

Perspektywy pracy:

 • pracownie architektoniczne,
 • biura projektowe,
 • agencje reklamowe,
 • agencje designerskie,
 • działy projektowe firm meblowych,
 • podmioty realizujące projekty wystawiennicze i scenograficzne,
 • firmy budowlano-architektoniczne,
 • własna działalność gospodarcza.
 • AW program kształcenia dla rocznika studiującego w latach 2015-2019
 • AW plan studiów stacjonarnych dla rocznika studiującego w latach 2015-2019
 • AW plan studiów niestacjonarnych dla rocznika studiującego w latach 2015-2019
 • AW program kształcenia dla rocznika studiującego w latach 2016-2020
 • AW plan studiów stacjonarnych dla rocznika studiującego w latach 2016-2020
 • AW plan studiów niestacjonarnych dla rocznika studiującego w latach 2016-2020

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

(profil ogólnoakademicki – karty przedmiotów – wersja na rok akademicki 2017/2018) 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Kod

ECTS

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

01.

Rysunek I

AWPP01.I

2

02.

Rysunek II

AWPP01.II

1

03.

Rysunek III

AWPP01.III

2

04.

Rysunek IV

AWPP01.IV

2

05.

Rysunek V

AWPP01.V

2

06.

Malarstwo I

AWPP02.I

1

07.

Malarstwo II

AWPP02.II

1

08.

Malarstwo III

AWPP02.III

2

09.

Malarstwo IV

AWPP02.IV

2

10.

Malarstwo V

AWPP02.V

2

11.

Rzeźba I

AWPP03.I

1

12.

Rzeźba II

AWPP03.II

1

13.

Rzeźba III

AWPP03.III

2

14.

Rzeźba IV

AWPP03.IV

2

15.

Rzeźba V

AWPP03.V

2

16.

Plener rysunkowy

AWPP04

1

17.

Malarstwo architektoniczne

AWPP05A

2

Rzeźba architektoniczna

AWPP05B

18.

Modelowanie

AWPP06A

1

Liternictwo_i_typografia

AWPP06B

19.

Podstawy_technik_graficznych

AWPP07A

2

Podstawy projektowania witraży

AWPP07B

20.

Techniki_sztuk_plastycznych

AWPP08

2

21.

Historia_sztuki_I

AWPP09.I

3

22.

Historia_sztuki_II

AWPP09.II

5

23.

Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej

AWPP09.III

4

24.

Konserwacja i restauracja zabytków

AWPP10

3

25.

Historia_wzornictwa

AWPP11

3

26.

Geometria wykreślna I

AWPP12.I

6

27.

Geometria wykreślna II

AWPP12.II

4

28.

Budownictwo_I

AWPP13.I

7

29.

Budownictwo_II

AWPP12.II

5

30.

Konstrukcje_budowlane_I

AWPP14.I

3

31.

Konstrukcje_budowlane_II

AWPP14.II

2

32.

Ergonomia

AWPP15

2

33.

Oświetlenie

AWPP16

2

34.

Podstawy_projektowania_I

AWPP17.I

6

35.

Podstawy_projektowania_II

AWPP17.II

4

36.

Projektowanie_koncepcyjne_I

AWPP18.I

4

37.

Projektowanie_koncepcyjne_II

AWPP18.II

3

38.

Projektowanie_koncepcyjne_III

AWPP18.III

4

39.

Projektowanie_koncepcyjne_IV

AWPP18.IV

3

40.

Projektowanie_architektoniczne_I

AWPP19.I

5

41.

Projektowanie_architektoniczne_II

AWPP19.II

3

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

42.

Projektowanie wnętrz mieszkalnych I

AWPK01.I

4

43.

Projektowanie wnętrz mieszkalnych II

AWPK01.II

3

44.

Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej I

AWPK02.I

4

45.

Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej II

AWPK02.II

5

46.

Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej III

AWPK02.III

3

47.

Projektowanie_mebla_I

AWPK03.I

4

48.

Projektowanie_mebla_II

AWPK03.II

4

49.

Projektowanie_mebla_III

AWPK03.III

4

50.

Podstawy_projektowania_wystaw_I

AWPK04.I

3

51.

Podstawy_projektowania_wystaw_II

AWPK04.II

3

52.

Projektowanie wnętrz miejsca pracy I

AWPK05A.I

3

Projektowanie_elementów_wyposażenia_wnętrz_I

AWPK05B.I

53.

Projektowanie_wnetrz_miejsca_pracy_II

AWPK05A.II

3

Projektowanie_elementów_wyposażenia_wnętrz_II

AWPK05B.II

54.

Rewaloryzacja_i_projektowanie_mebli_stylowych

AWPK06A

3

Podstawy_projektowania_scenografii

AWPK06.B

55.

Komputerowe_wspomaganie_projektowania_I

AWPK07.I

1

56.

Komputerowe_wspomaganie_projektowania_II

AWPK07.II

2

57.

Komputerowe_wspomaganie_projektowania_III

AWPK07.III

2

58.

Komputerowe_wspomaganie_projektowania_IV

AWPK07.III

2

59.

Projektowanie_przestrzeni_wirtualnej_I

AWPK08.I

2

60.

Projektowanie_przestrzeni_wirtualnej_II

AWPK08.II

2

61.

Instalacje_we_wnętrzu_architektonicznym

AWPK09A

2

Materialoznawstwo

AWPK09B

62.

Dzieło_sztuki_we_wnętrzu_architektonicznym

AWPK10A

1

Zieleń_we_wnętrzu_architektonicznym

AWPK10B

Kolor_we_wnętrzu

AWPK10C

63.

Praktyka_zawodowa 

AWPK11

7

MODUŁ – PRACA DYPLOMOWA

64.

Seminarium_dyplomowe

AWPK12

17

65.

Metodologia_opracowywania_prac_dyplomowych

AWPK13

66.

Techniki_prezentacji

AWPK14

67.

Praca_dyplomowa

AWPK15

Opracowanie i prezentacja pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

68.

I język obcy – Jęz. angielski I LUB Jęz. niemiecki I

AWPO01A.I

1

69.

I język obcy – Jęz. angielski II LUB Jęz. niemiecki II

AWPO01A.II

1

70.

I język obcy – Jęz. angielski III LUB Jęz. niemiecki III

AWPO01A.III

1

71.

I język obcy – Jęz. angielski IV LUB Jęz. niemiecki IV

AWPO01A.IV

1

72.

II język obcy do wyboru I

AWP001B.I

1

73.

II język obcy do wyboru II

AWP001B.II

1

74.

Prawo_w_pracy_projektanta

AWPO02

1

75.

Przedsiębiorczość_projektanta

AWPO03

1

76.

Etyka

AWPO04A

2

Socjologia

AWPO04B

77.

Estetyka

AWPO05A

2

Filozofia

AWPO05B

78.

Wychowanie fizyczne

AWPO06

0

 

Wróć do poprzedniej strony